VOP

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Zaplatením zálohovej faktúry súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

Službami poskytovateľa sú hlavne krátkodobý a dlhodobý prenájom chaty pre klienta. Predmetom prenájmu je zabezpečenie pobytu klientovi v dojednanom termíne a rozsahu.

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká potvrdením emailovej objednávky a zaplatením zálohovej platby.

Klient si môže svoj pobyt objednať emailom alebo prostredníctvom telefonickej objednávky. V prípade takto uskutočnenej objednávky sa poskytovateľ zaväzuje klienta najneskôr do 48 hodín vyrozumieť o akceptácii jeho objednávky a rezervácií chaty. V prípade, že v termíne rezervácie uvedenom v objednávke bude chata Magura obsadená, poskytovateľ po vzájomnej dohode môže ponúknuť klientovi na výber iný termín. Po potvrdení objednávky poskytovateľom je klient povinný uhradiť zálohovú platbu (zvyčajne 40- 50% z ceny pobytu), na účet poskytovateľa do 7 kalendárnych dní. V prípade že zálohová platba nebude vo vyššie uvedenom termíne pripísaná na účet poskytovateľa rezervácia nie je platná. Klient je povinný nahlásiť počet osôb už v emailovej komunikácií z dôvodu kalkulovania ceny, v prípade zmeny počtu osôb je potrebné zmenu nahlásiť minimálne 3 dni pred nástupom na pobyt z dôvodu prípravy ubytovacieho zariadenia.

Výsledná cena prenájmu vychádza z počtu osôb, dĺžky pobytu a sezóny. Podľa platnej cenovej ponuky ktorú klient akceptoval zaplatením zálohovej faktúry, klient má fixnú cenu stanovenú objednávkou v emaily alebo vypočítanú prostredníctvom rezervačného formulára cez náš web. Ceny na ubytovacích portáloch a webových stránkach sa môžu líšiť od emailovej ponuky v závislosti od dopytu, akcií, inflácie a cien energií

Klient po potvrdení rezervácie chaty poskytovateľom je povinný zaplatiť zálohu na účet poskytovateľa. Ostatok ceny je platený po nástupe na pobyt (odovzdanie chaty – kľúčov). Možnosť platby na faktúru vopred bankovým prevodom, faktúra bude klientovi zaslaná emailom. V cene prenájmu sú zahrnuté všetky energie, teplá úžitková voda,internet – wifi, pobytový poplatok, vybavenie chaty a spoločenské hry:(biliard, stolný futbal, šípky ,stolný tenis, ..) V cene pobytu nie je zahrnuté použitie sauny. Pri nástupe na pobyt je klient povinný zaplatiť vratnú kauciu za bezškodový pobyt v čiastke 200€.

Poskytovateľ je povinný poskytnúť klientovi všetky náležitosti potrebné k riadnemu užívaniu prenajatej chaty a služieb s tým spojených ktoré si klient objednal. V prípade že klient je právnickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi poverenú osobu ktorú koná za právnickú osobu. Klient zodpovedá za poškodenie zariadenia, ktoré spôsobil on sám alebo osoby spoločne sním užívajúce chatu. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmetnú chatu v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že dôjde k závažnému poškodeniu chaty alebo zariadenia má poskytovateľ prenájmu právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu alebo navrátenie pôvodného stavu aj nad rámec zaplatenej kaucie. Posúdenie závažnosti poškodenia určí poskytovateľ alebo ním poverená osoba a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť poskytovateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. V takomto prípade bude klientovi vystavená faktúra za skutočne vynaložené náklady na opravu alebo vrátenie do pôvodného stavu, ktorú je povinný uhradiť do desať dní od doručenia faktúry. Klient je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi všetky závady a nedostatky ktoré sa v priebehu pobytu vyskytnú Klient je povinný udržovať čistotu a poriadok. Klient má zakázané používať vlastné spotrebiče, okrem zariadení určených na vlastnú potrebu, ako fén, holiaci strojček, atď. Fajčenie v ubytovacom zariadení je zakázané, a klient ktorý spôsobí škody z dôvodu porušenia zákazu je povinný tieto škody uhradiť. Každý klient zodpovedá za svoj zdravotný stav počas užívania. Klient zodpovedá za svoj zdravotný stav pri používaní sauny je povinný dodržať podmienky ktoré nájde v oddychovej miestnosti pri saune 7. Poistenie klienta nie je v cene ubytovania. Klient využíva celý objekt aj pozemok okolo chaty na vlastnú zodpovednosť.

V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky zo strany klienta má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok. Výška storno poplatku je :

  • STORNO do 15 dní pred nástupom 100 % z uhradenej zálohy
  • STORNO do 30 dní pred nástupom 50 % z uhradenej zálohy
  • STORNO do 45 dní pred nástupom 25 % z uhradenej zálohy
  • STORNO do 60 dní pred nástupom 0 % z uhradenej zálohy bude vrátená v plnej sume.

Ďalšie zmeny objednávky (zmena termínu) budú považované za zrušenie objednávky a v tom prípade má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak by nebol predmet prenájmu schopný užívania. V takomto prípade môže ponúknuť klientovi po dohovore náhradný termín alebo vrátenie uhradenej zálohy.

Často kladené otázky ?

Toto sú často kladené v otázky v prípade, že máte ďalšie otázky neváhajte nás kontaktovať.

Rekreačný poukaz je možné využiť. Faktúra bude vystavená na prenájom nehnuteľností. Nie je možné fakturovať ubytovanie .Fakturovať je možné prenájom rekreačnej nehnuteľnosti alebo za účelom rekreácie. Prenajímame vám celú nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy a vystavenej faktúry. Je potrebné si overiť u zamestnávateľa či to bude akceptovať.

Áno je možne si prenajať objekt aj na jednu noc a však účtované vám to bude ako víkendový pobyt teda dve noci.

Áno je to možne, ubytovanie so zvieraťom je príplatková služba nájdete ju v časti cenník. V prípade poškodenia majetku alebo znečistenia majetku zvieraťom je potrebné danú škodu / znečistenie uhradiť / opraviť / vyčistiť

V prípade nenastúpenia na pobyt sa riadime storno poplatkami nájdete ich v VOP v bode 7.